An official website of the City of Miami
Emergency Rental Assistance Program

Tcheke estati asistans pou lokasyon ijans lan

Pwogram Asistans Ijans pou Lokasyon an fè disponib asistans federal pou kay ki pa kapab peye lwaye ak sèvis piblik akòz pandemi COVID-19 la. Lajan yo bay dirèkteman nan Etazini, teritwa ameriken yo, gouvènman lokal yo, ak branch fanmi Endyen yo. Sibvansyon yo itilize lajan yo pou bay asistans pou kay ki kalifye yo atravè pwogram asistans lokasyon ki deja egziste oswa ki fèk kreye yo.

Si ou te soumèt aplikasyon ou an, ou ka tcheke estati a isit la.

Pou tcheke estati aplikasyon ou an, antre enfòmasyon ki anba a: